出國留學網

目錄

三字經全文帶拼音

【 liuxue86.com - 實用資料 】

 《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,帶有拼音,讓孩子更方便學習,一起來看看出國留學網小編為大家整理的:三字經全文帶拼音,歡迎閱讀,僅供參考,更多內容請關注出國留學網。

 三字經全文帶拼音

 rén zhī chū xìng běn shàn

 人 之 初 , 性 本 善。

 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

 性 相 近 , 習 相 遠。

 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

 茍 不 教 , 性 乃 遷。

 jiào zhī dào guì yǐ zhuān

 教 之 道 , 貴 以 專。

 xī mèng mǔ zé lín chǔ

 昔 孟 母 , 擇 鄰 處。

 zǐ bù xué duàn jī zhù

 子 不 學 , 斷 機 杼。

 dòu yān shān yǒu yì fāng

 竇 燕 山 , 有 義 方。

 jiào wǔ zǐ míng jù yáng

 教 五 子 , 名 俱 揚。

 yǎng bú jiào fù zhī guò

 養 不 教 , 父 之 過。

 jiào bù yán shī zhī duò

 教 不 嚴 , 師 之 惰。

 zǐ bù xué fēi suǒ yí

 子 不 學 , 非 所 宜。

 yòu bù xué lǎo hé wéi

 幼 不 學 , 老 何 為。

 yù bù zhuó bù chéng qì

 玉 不 琢 , 不 成 器。

 rén bù xué bù zhī yì

 人 不 學 , 不 知 義。

 wèi rén zǐ fāng shào shí

 為 人 子 , 方 少 時。

 qīn shī yǒu xí lǐ yí

 親 師 友 , 習 禮 儀。

 xiāng jiǔ líng néng wēn xí

 香 九 齡 , 能 溫 席。

 xiào yú qīn suǒ dāng zhí

 孝 于 親 , 所 當 執。

 róng sì suì néng ràng lí

 融 四 歲 , 能 讓 梨。

 tì yú zhǎng yí xiān zhī

 弟 于 長 , 宜 先 知。

 shǒu xiào tì cì jiàn wén

 首 孝 弟 , 次 見 聞。

 zhī mǒu shù shí mǒu wén

 知 某 數 , 識 某 文。

 yī ér shí shí ér bǎi

 一 而 十 , 十 而 百。

 bǎi ér qiān qiān ér wàn

 百 而 千 , 千 而 萬。

 sān cái zhě tiān dì rén

 三 才 者 , 天 地 人。

 sān guāng zhě rì yuè xīng

 三 光 者 , 日 月 星。

 sān gāng zhě jūn chén yì

 三 綱 者 , 君 臣 義。

 fù zǐ qīn fū fù shùn

 父 子 親 , 夫 婦 順。

 yuē chūn xià yuē qiū dōng

 曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

 cǐ sì shí yùn bù qióng

 此 四 時 , 運 不 窮。

 yuē nán běi yuē xī dōng

 曰 南 北 , 曰 西 東。

 cǐ sì fāng yìng hū zhōng

 此 四 方 , 應 乎 中。

 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

 曰 水 火 , 木 金 土。

 cǐ wǔ xíng běn hū shù

 此 五 行 , 本 乎 數。

 yuē rén yì lǐ zhì xìn

 曰 仁 義 , 禮 智 信。

 cǐ wǔ cháng bù róng wěn

 此 五 常 , 不 容 紊。

 dào liáng shū mài shǔ jì

 稻 粱 菽 , 麥 黍 稷。

 cǐ liù gǔ rén suǒ shí

 此 六 谷 , 人 所 食。

 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

 馬 牛 羊 , 雞 犬 豕。

 cǐ liù chù rén suǒ sì

 此 六 畜 , 人 所 飼。

 yuē xǐ nù yuē āi jù

 曰 喜 怒 , 曰 哀 懼。

 ài wù yù qī qíng jù

 愛 惡 欲 , 七 情 具。

 páo tǔ gé mù shí jīn

 匏 土 革 , 木 石 金。

 sī yǔ zhú nǎi bā yīn

 絲 與 竹, 乃 八 音。

 gāo zēng zǔ fù ér shēn

 高 曾 祖 , 父 而 身。

 shēn ér zǐ zǐ ér sūn

 身 而 子 , 子 而 孫。

 zì zǐ sūn zhì xuán zēng

 自 子 孫 , 至 玄 曾

 nǎi jiǔ zú rén zhī lún

 乃 九 族 , 人 之 倫。

 fù zǐ ēn fū fù cóng

 父 子 恩 , 夫 婦 從。

 xiōng zé yǒu dì zé gōng

 兄 則 友 , 弟 則 恭。

 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

 長 幼 序 , 友 與 朋。

 jūn zé jìng chén zé zhōng

 君 則 敬 , 臣 則 忠。

 cǐ shí yì rén suǒ tóng

 此 十 義 , 人 所 同。

 fán xùn méng xū jiǎng jiū

 凡 訓 蒙 , 須 講 究。

 xiáng xùn gǔ míng jù dòu

 詳 訓 詁 , 明 句 讀。

 wéi xué zhě bì yǒu chū

 為 學 者 , 必 有 初。

 xiǎo xué zhōng zhì sì shū

 小 學 終 , 至 四 書。

 lún yǔ zhě èr shí piān

 論 語 者 , 二 十 篇。

 qún dì zǐ jì shàn yán

 群 弟 子 , 記 善 言。

 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

 孟 子 者 , 七 篇 止。

 jiǎng dào dé shuō rén yì

 講 道 德 , 說 仁 義。

 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

 作 中 庸 , 子 思 筆。

 zhōng bù piān yōng bú yì

 中 不 偏 , 庸 不 易。

 dà xiǎo dài zhù lǐ jì

 大 小 戴 , 注 禮 記。

 shù shèng yán lǐ yuè bèi

 述 圣 言 , 禮 樂 備。

 yuē guó fēng yuē yǎ sòng

 曰 國 風 , 曰 雅 頌。

 hào sì shī dāng fěng yǒng

 號 四 詩 , 當 諷 詠。

 shī jì wáng chūn qiū zuò

 詩 既 亡 , 春 秋 作。

 yù bāo biǎn bié shàn è

 寓 褒 貶 , 別 善 惡。

 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

 三 傳 者 , 有 公 羊。

 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

 有 左 氏 , 有 谷 梁。

 jīng jì míng fāng dú zǐ

 經 既 明 , 方 讀 子。

 cuō qí yào jì qí shì

 撮 其 要 , 記 其 事。

 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

 五 子 者 有 荀 揚。

 wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

 文 中 子 , 及 老 莊。

 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

 經 子 通 , 讀 諸 史。

 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

 考 世 系 , 知 終 始。

 zì xī nóng zhì huáng dì

 自 羲 農 , 至 黃 帝。

 hào sān huáng jū shàng shì

 號 三 皇 , 居 上 世。

 táng yǒu yú hào èr dì

 唐 有 虞 , 號 二 帝。

 xiāng yī xùn chēng shèng shì

 相 揖 遜 , 稱 盛 世。

 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

 夏 有 禹 , 商 有 湯。

 zhōu wén wǔ chēng sān wáng

 周 文 武 , 稱 三 王。

 xià chuán zǐ jiā tiān xià

 夏 傳 子 , 家 天 下。

 sì bǎi zǎi qiān xià shè

 四 百 載 , 遷 夏 社。

 tāng fá xià guó hào shāng

 湯 伐 夏 , 國 號 商。

 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

 六 百 載 , 至 紂 亡。

 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

 周 武 王 , 始 誅 紂。

 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

 八 百 載 , 最 長 久。

 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

 周 轍 東 , 王 綱 墜。

 Chěng gān gē shàng yóu shuì

 逞 干 戈 , 尚 游 說。

 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

 始 春 秋 , 終 戰 國。

 wǔ bà qiáng qī xióng chū

 五 霸 強 , 七 雄 出。

 yíng qín shì shǐ jiān bìng

 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

 chuán èr shì chǔ hàn zhēng

 傳 二 世 , 楚 漢 爭。

 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

 高 祖 興 , 漢 業 建。

 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

 至 孝 平 , 王 莽 篡。

 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

 光 武 興 , 為 東 漢。

 sì bǎi nián zhōng yú xiàn

 四 百 年 , 終 于 獻。

 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

 魏 蜀 吳 , 爭 漢 鼎。

 hào sān guó qì liǎng jìn

 號 三 國 , 迄 兩 晉。

 song qí jì liáng chén chéng

 宋 齊 繼 , 梁 陳 承。

 wéi nán cháo dū jīn líng

 為 南 朝 , 都 金 陵。

 běi yuán wèi fēn dōng xi

 北 元 魏 , 分 東 西。

 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

 宇 文 周 , 與 高 齊。

 dài zhì suí yì tǔ yǔ

 迨 至 隋 , 一 土 宇。

 bú zài chuan shī tǒng xù

 不 再 傳 , 失 統 緒。

 táng gāo zǔ qǐ yì shī

 唐 高 祖 , 起 義 師。

 chú suí luàn chuàng guó jī

 除 隋 亂 , 創 國 基。

 èr shí chuán sān bǎi zǎi

 二 十 傳 , 三 百 載。

 liáng miè zhī guó nǎi gǎi

 梁 滅 之 , 國 乃 改。

 liáng táng jìn jí hàn zhōu

 梁 唐 晉 , 及 漢 周。

 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

 稱 五 代 , 皆 有 由。

 yán sòng xīng shòu zhōu shàn

 炎 宋 興 , 受 周 禪。

 shí bā chuán nán běi hùn

 十 八 傳 , 南 北 混。

 liáo yǔ jīn dì hào fēn

 遼 與 金 , 帝 號 紛。

 dài miè liáo sòng yóu cún

 迨 滅 遼 , 宋 猶 存。

 zhì yuán xīng jīn xù xiē

 至 元 興 , 金 緒 歇。

 yǒu sòng shì yì tong miè

 有 宋 世 , 一 同 滅。

 bìng zhōng guó jiān róng dí

 并 中 國 , 兼 戎 狄。

 míng tài zǔ jiǔ qīn shī

 明 太 祖 , 久 親 師。

 chuán jiàn wén fāng sì sì

 傳 建 文 , 方 四 祀。

 qiān běi jīng yǒng lè sì

 遷 北 京 , 永 樂 嗣。

 dài chóng zhēn méi shān shì

 迨 崇 禎 , 煤 山 逝。

 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

 清 太 祖 , 膺 景 命。

 jìng sì fāng kè dà dìng

 靖 四 方 , 克 大 定。

 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

 至 宣 統 , 乃 大 同。

 shí èr shì qīng zuò zhōng

 十 二 世 , 清 祚 終。

 dú shǐ zhě kǎo shí lù

 讀 史 者 , 考 實 錄。

 tōng gǔ jīn ruò qīn mù

 通 古 今 , 若 親 目。

 kǒu ér song xīn ér wéi

 口 而 誦 , 心 而 維。

 cháo yú sī xī yú sī

 朝 于 斯 , 夕 于 斯。

 xī zhòng ní shī xiàng tuó

 昔 仲 尼 , 師 項 橐。

 gǔ shèng xián shàng qín xué

 古 圣 賢 , 尚 勤 學。

 zhào zhōng ling dú lǔ lún

 趙 中 令 , 讀 魯 論。

 bǐ jì shì xué qiě qín

 彼 既 仕 , 學 且 勤。

 pī pú biān xiāo zhú jiǎn

 披 蒲 編 , 削 竹 簡。

 bǐ wú shū qiě zhī miǎn

 彼 無 書 , 且 知 勉。

 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

 頭 懸 梁 , 錐 刺 股。

 bǐ bú jiào zì qín kǔ

 彼 不 教 , 自 勤 苦。

 rú náng yíng rú yìng xuě

 如 囊 螢 , 如 映 雪。

 jiā suī pín xué bú chuò

 家 雖 貧 , 學 不 輟。

 rú fù xīn rú guà jiǎo

 如 負 薪 , 如 掛 角。

 shēn suī láo yóu kǔ zhuó

 身 雖 勞 , 猶 苦 卓。

 sū lǎo quán èr shí qī

 蘇 老 泉 , 二 十 七。

 shǐ fā fèn dú shū jí

 始 發 奮 , 讀 書 籍。

 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

 彼 既 老 , 猶 悔 遲。

 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

 爾 小 生 , 宜 早 思。

 ruò liáng hào bā shí èr

 若 梁 灝 , 八 十 二。

 duì dà tíng kuí duō shì

 對 大 廷 , 魁 多 士。

 bǐ jì chéng zhòng chēng yì

 彼 既 成 , 眾 稱 異。

 ěr xiǎo shēng yí lì zhì

 爾 小 生 , 宜 立 志。

 yíng bā suì néng yǒng shī

 瑩 八 歲 , 能 詠 詩。

 mì qī suì néng fù qí

 泌 七 歲 , 能 賦 棋。

 bǐ yǐng wù rén chēng qí

 彼 穎 悟 , 人 稱 奇。

 ěr yòu xué dāng xiào zhī

 爾 幼 學 , 當 效 之。

 cài wén jī néng biàn qín

 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

 xiè dào yùn néng yǒng yín

 謝 道 韞 , 能 詠 吟。

 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

 彼 女 子 , 且 聰 敏。

 ěr nán zǐ dāng zì jǐng

 爾 男 子 , 當 自 警。

 táng liú yàn fāng qī suì

 唐 劉 晏 , 方 七 歲。

 jǔ shén tóng zuò zhèng zì

 舉 神 童 , 作 正 字。

 bǐ suī yòu shēn yǐ shì

 彼 雖 幼 , 身 已 仕。

 ěr yòu xué miǎn ér zhì

 爾 幼 學 , 勉 而 致。

 yǒu wéi zhě yì ruò shì

 有 為 者 , 亦 若 是。

 quǎn shǒu yè jī sī chén

 犬 守 夜 , 雞 司 晨。

 gǒu bù xué hé wéi rén

 茍 不 學 , 曷 為 人。

 cán tǔ sī fēng niàng mì

 蠶 吐 絲 , 蜂 釀 蜜。

 rén bù xué bù rú wù

 人 不 學 , 不 如 物。

 yòu ér xué zhuàng ér xíng

 幼 而 學 , 壯 而 行。

 shàng zhì jūn xià zé mín

 上 致 君 , 下 澤 民。

 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

 揚 名 聲 , 顯 父 母。

 guāng yú qián yù yú hòu

 光 于 前 , 裕 于 后。

 rén yí zǐ jīn mǎn yíng

 人 遺 子 , 金 滿 贏。

 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

 我 教 子 , 惟 一 經。

 qín yǒu gōng xì wú yì

 勤 有 功 , 戲 無 益。

 jiè zhī zāi yí miǎn lì

 戒 之 哉 , 宜 勉 力。

 推薦閱讀:

 國學故事《三字經》

 《三字經》400字讀后感

 《三字經》中的十個經典勵志故事

 想了解更多實用資料網的資訊,請訪問: 實用資料

本文來源:http://www.eunux.com/a/3751243.html
延伸閱讀
在朋友圈發早安語,愿大家都是有新的一天,新的開始,新的幸福等待著你。下面是由出國留學網小編為大家整理的“朋友圈早安短語”,僅供參考,歡迎大家閱讀。朋友圈早安短語(一)1.凡塵俗世,
2020-07-18
早安的問候送給客戶,愿客戶新的一天有新的開始,新的氣象。下面是由出國留學網小編為大家整理的“給客戶微信早安短語”,僅供參考,歡迎大家閱讀。給客戶微信早安短語(一)1.愿我的祝福,如
2020-07-18
問候一聲早安,希望美好的一天屬于每一個人。下面是由出國留學網小編為大家整理的“早安短語”,僅供參考,歡迎大家閱讀。早安短語(一)1.睜開迷人的雙眼,看白云片片;舒展美麗的笑臉,聽流
2020-07-18
考上大學啦?恭喜??!多年的努力,終于得到了回報。歡喜一下,向更美好的明天邁進吧!下面是由出國留學網小編為大家整理的“恭喜別人考上大學祝福句子”,僅供參考,歡迎大家閱讀。恭喜別人考上
2020-07-18
早安,朋友們。一日之計在于晨,在早晨的時候讀些人生的短語,一天都會清醒努力。下面是由出國留學網小編為大家整理的“微信早安短語2020”,僅供參考,歡迎大家閱讀。微信早安短語2020
2020-07-18
告別了2018年,我們迎來了2019年豬年。朋友,以下是由小編為大家精心整理的“2019豬年對聯(帶橫批)”,僅供參考,歡迎大家閱讀,希望能夠對大家有所幫助。2019豬年對聯(帶橫
2019-01-01
我們都知道在過年貼春聯的時候,我們喜歡將家里的各個門上貼上喜慶的春聯來裝點一下,下面是小編精心為您整理的“2019春節家庭對聯(帶橫批)”,僅供參考,希望您喜歡!更多詳細內容請繼續
2019-01-25
春節到了家家戶戶都要在家門口貼上紅紅的對聯,慶祝一年的開始。下面是由出國留學網小編為大家整理的“2020春節對聯五言帶橫批”,僅供參考,歡迎大家閱讀。2020春節對聯五言帶橫批(一
2020-01-16
轉眼我們來到了己亥豬年,那關于豬的吉祥話語,你準備好了嗎?下面是小編精心為您整理的“2019帶豬諧音的吉祥話”,僅供參考,希望您喜歡!更多詳細內容請繼續關注我們哦。2019帶豬諧音
2019-01-16
春節里貼春聯是我們的年俗,那你準備好你的家庭春聯了嗎?下面是小編精心為您整理的“2019豬年春節對聯大全帶橫批”,僅供參考,希望您喜歡!更多詳細內容請繼續關注我們哦。2019豬年春
2019-01-30
国产婷婷综合在线视频_学生精品国产自在现线拍_精品国产在线观看福利